รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division ปี พ.ศ. 2535

สาขาที่สนใจ

วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์
ไทยศึกษา

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Comparative Literature, Wahsington University, St. Louis, MO., USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย