รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

รศ. ดร. กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2541

สาขาที่สนใจ

การตลาด, การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. in Marketing, Kellogg School of Management, Northwestern University, IL., USA.
- M.S. in Marketing, Kellogg School of Management, Northwestern University, IL., USA.
- BBA in Marketing, Thammasat University, Bangkok, Thailand