รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. นิสา เหล็กสูงเนิน

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2549

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Department of Plants, Soils, and Biometeorology, Utah State University, Logan, UT., USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาชีววิทยา คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์