รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

รศ. ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ. 2508

เกียรติประวัติ

พ.ศ.2558 วิศวจุฬาฯดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2551 พ่อตัวอย่างแห่งชาติ
พ.ศ.2540 นักบริหารงานวิศวกรรมดีเด่น
พ.ศ.2538 ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ.2508 ทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล สาขาวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ.2507 รางวัลการศึกษายอดเยี่ยม "เหรียญทอง" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2506 รางวัลการศึกษายอดเยี่ยม "เหรียญทองแดง" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2506 ทุนการศึกษา บริษัท คาลเท๊ก (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ.2503 ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2501 ทุนการศึกษาระดับประโยคเตรียมอุดมศึกษา สมาคมนักเรียนเก่าวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติการศึกษา

M.Sc (EE) Ph.D. in Electrical Engineering, Stanford University, CA.; University of Missouri, Rolla, MO., USA.

ประวัติการทำงาน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท 10330
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 10900
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 40000