รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผศ. พญ. มัทนา หาญวนิชย์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2523

ประวัติการศึกษา

Fellowship Training in Infectious Diseases, University of Johns Hopkins, Baltimore, MD., USA.; University of Geneva, Switzerland

ประวัติการทำงาน

เกษียณอายุ 1871 อาคารเทิดพระเกียรติ ชั้น 4 สำนักบริหาร สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนัง ปทุมวัน กทม. 10330