รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

รศ. ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ (สังวาลเงิน)

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division ปี พ.ศ. 2515

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Oriental Languages, (Pali & Sanskrit), School of Oriental and African Studies, University of London, UK.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมืองนครปฐม 73000