รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. กรุง สินอภิรมย์สราญ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division ปี พ.ศ. 2533

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Computer Science, University of Wisconsin, Madison, WI., USA.

ประวัติการทำงาน

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย