รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. กิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2539

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Molecular Metabolism and Nutrition, University of Chicago, USA.

ประวัติการทำงาน

บริษัท เนชั่นแนลสตาร์ช แอนเคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด