รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. เกียรติสุดา เหลืองวิลัย

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2546

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Postharvest Technology, University of California at Davis, CA., USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน