รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. มิ่งขวัญ ทองพฤกษา

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2545

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Economics, Cornell University, Ithaca, NY., USA.

ประวัติการทำงาน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) (ผู้ช่วยผู้จัดการ)