รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

พญ. กนกวรรณ บุญญพิสิฎฐ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2538

ประวัติการศึกษา

American Board of Psychiatry and Neurology; American Board of Clinical Neurophysiology in Neurology, University Hospital of Cleveland, Cleveland, OH., USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล