รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นาย พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division ปี พ.ศ. 2538

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Linguistics, University of Sydney, Westmead, Australia.

ประวัติการทำงาน

ขาดการติดต่อมากกว่า 1 ปี แผนกฯ กำลังตามตัวอยู่ (งดการส่งเงินตั้งแต่ ก.พ. 52)