รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. ศิวะนันท์ ณ นคร

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2513

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Electrical Engineering, Purdue University, West Lafayatte, IN., USA.

ประวัติการทำงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20F ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. 10400