รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผศ. ดร. อุทัยวรรณ แสงวณิช

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2524

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Forest Pathology, University of Washington, Seattle, WA., USA.

ประวัติการทำงาน

ข้าราชการบำนาญ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์