รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ผศ. ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2531

สาขาที่สนใจ

การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พนักงานอาจารย์เปลี่ยนสถานภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Forest Resources, University of Washington, Seattle, WA., USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. 10900