รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี (จันทนวรางกูร)

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2541

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Food Sciences, Cornell University, Ithaca, NY., USA.

ประวัติการทำงาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์