รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร. ดวงดาว อาจองค์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division ปี พ.ศ. 2536

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Polymer Science & Enginerring, University of Massachusetts, Amherst., MA., USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย