รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

พญ. ศิรินุช ชมโท

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2546

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Pediatric Nutrition, University College London, UK.

ประวัติการทำงาน

หน่วยโภชนาการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. 10330