รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ดร วิมล จันทรโรทัย

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2527

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Fish Nutrition) in Fisheries and Allied Aquaculture, Auburn University, Alabama, AL., USA.

ประวัติการทำงาน

อธิบดีกรมประมง ตึกจุฬาภรณ์ ชั้น 2 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900