รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

รศ.นพ. ชาญวิทย์ พรนภดล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2537

ตำแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

- American Board of Psychiatry and Neurology in General Psychiatry Child and Adolescent Psychiatry, Washington University School of Medicine, St.Louis, WA., USA.

ประวัติการทำงาน

สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กทม. 10700