รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ.พิเศษ ดร. จิรนิติ หะวานนท์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2519

ประวัติการศึกษา

LL.M.; M.C.L.; S.J.D. in Law, Harvard Law School Cambridge, MA. ; George Washington University, Washington, D.C., USA.

ประวัติการทำงาน

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนราชินี เขตพระนคร กทม. 10200