รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นพ. เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2545

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Education Psychology (MHPE), University of Illinois, Chicago, IL., USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล