รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

รองศาสตราจารย์ ดร. เชาวน์ดิศ อัศวกุล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ. 2538

สาขาที่สนใจ

Traffic Engineering, Intelligent Transportation System, Wireless Network, Future Internet, Internet of Things, Cloud Computing.

รายละอียด

- __Building Energy Management System (CU-BEMS) Project__
* <http://www.bems.ee.eng.chula.ac.th:9061/bems.web>
* Responsible for: wireless ambient sensor network, interactive display as a service, IEEE1888 naming architectural design.

- __Sathorn Model Project__
* <http://www.sathornmodel.com>
* Responsible for: Traffic Flow Management Workgroup

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์

เกียรติประวัติ

- รางวัลศักดิ์อินทาเนีย ประจำปี พ.ศ. 2559 บุคคลากรดีเด่นด้านกิจการนิสิต ประเภททั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัลบทความดีเด่นของงานประชุมวิชาการ: ธนากร อินทสุทธิ์ และเชาวน์ดิศ อัศวกุล, "การทดสอบระบบการเฝ้าสังเกตสภาพอากาศตามมาตรฐาน IEEE1888 สำหรับระบบการจัดการพลังงานของอาคาร," Proceedings of ECTI 5th Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2013), นครราชสีมา, 8-10 พฤษภาคม 2556
- Best Paper Award Silver Prize: Patrachart Komolkiti, Katan Vattanaviboon and Chaodit Aswakul, “Cooperative and Non-cooperative Power Control Games in Downlink Cognitive Radio Network with Primary User Protection,” Proceeings of 2014 International Conference on Electronics, Information and Communications (ICEIC), Kota Kinabalu, Malaysia, 15-18 January 2014
- Excellent Paper Award: Tanakorn Inthasut and Chaodit Aswakul, “Development and Reliability Testing of IEEE1888 Gateway for ZigBee Wireless Sensor Network in Chulalongkorn University’s Building Energy Management System,” Proceedings of 8th International collaboration Symposium on Information, Production and Systems (ISIPS 2014), Kitakyuchu, Fukuoka, Japan, 12-13 November 2014

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Communication Network, University of London, (Imperial College of Science, Tenology and Medicine)

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย