รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2535

ประวัติการศึกษา

American Board of Medical Genetics; (1999) American Board of Internal Medicine (1996) in Internal Medicine & Medical Genetics, University Hospital of Cleveland, Cleveland, OH., USA.

ประวัติการทำงาน

สาชาวิชาเวชพันธุ์ศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล