รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ศ. ดร. อังศุมาลย์ จันทราปัตย์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2523

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Entomology, Mississippi State University, MI., USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชากีฎวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์