รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นพ. ชาคร จันทร์สกุล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2548

ประวัติการศึกษา

American Board of Neurology in Neurology, Cleveland Clinic Foundation, OH., USA.; University of Tokyo, Japan.

ประวัติการทำงาน

ลาออกจากราชการ