รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

รศ. ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ. 2514

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Automatic Control Artificial Intelligence, Purdue University, West Lafayette, IN., USA.

ประวัติการทำงาน

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งเอื้ออำนวยทางวิชาการ ม. มหิดล