รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ส.พญ สุกัลยา อัศรัสกร

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division ปี พ.ศ. 2549

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Veterinary Sciences/ Veterinary Clinical, Colorado State University, Boulder, CO., USA.

ประวัติการทำงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย