รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ.เกียรติคุณ พญ. บุญมี สถาปัตยวงศ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2519

ประวัติการศึกษา

Fellowship of the Royal College of Physicians (London) FRCP; Master Degree of Public Health MPH; Certificate of Fellowship Training in Internal Medicine Epidemiology, Infectious Disease, University of Bristol, UK.; Tulane University, LA., USA.; Indiana University, Indianapolis, IN., USA.

ประวัติการทำงาน

เกษียณอายุ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถใน การประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) แพทย์สภา อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 11 ซ.ศูนย์วิจัย