รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ผศ.ดร. เบญจพร สุวรรณศิลป์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ. 2546

สาขาที่สนใจ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพ การดึงกลับทรัพยากรจากน้ำเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพ การผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำเสีย เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนซัลเฟต

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Environmental Engineering, Stanford University, Stanford, CA., USA.

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย