รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ศ.ดร. เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ. 2534

สาขาที่สนใจ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมคงทน
การประยุกต์ใช้การควบคุมคงทน ได้แก่ แขนอ่อนตัว, หอกลั่น
การควบคุมกระบวนการขั้นสูง
การควบคุมเชิงทำนายแบบจำลอง
การควบคุมแบบเรียนรู้วนซ้ำ
ระบบบริหารจัดการพลังงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย