รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพร จิตติพลังศรี

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division ปี พ.ศ. 2546

สาขาที่สนใจ

ทฤษฎีการแปล ประวัติศาสตร์การแปลของไทย การแปลและวัฒนธรรม ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ หลังอาณานิคมศึกษา บูรพนิยม

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

- 2552 Doctor of Philosophy (Comparative Literature), University College London
- 2547 Master of Arts (Comparative Literature), University College London
- 2546 อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

- 2552 เข้าบรรจุในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์
- 2550 -2551 ผู้ช่วยสอนวิชา Translation Studies ระดับปริญญาโท ณ University College London
- 2551 อาจารย์พิเศษวิชาทฤษฎีการแปล ณ London Metropolitan University