รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นางสาว อัจฉรา มหาภิรมย์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2528

ประวัติการทำงาน

บริษัท Dow-Corning (Thailand) จำกัด 177/1 อาคาร BUI ชั้น 17 ถ.สุรวงศ์ บางรัก กทม. 10500