รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

รศ. ดร. วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2524

สาขาที่สนใจ

นิเวศวิทยาของแมลงและการจัดการศัตรูพืช

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2523
- M.S. (Entomology), University of Florida, USA, 1984
- Ph.D. (Entomology), Purdue University, USA, 1987

ประวัติการทำงาน

ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว จตุจักร กทม. 10900