รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

รศ. ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2527

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์