รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ศ. ดร. จริงแท้ ศิริพานิช

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2521

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140