รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

รศ. ดร. เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก เกษตรศาสตร์ | The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2540

ประวัติการทำงาน

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ กทม. 10900