รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ทพ.ญ. วรกัญญา บูรณพัฒนา

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division ปี พ.ศ.

ประวัติการศึกษา

Studying Oral Biology, University of Washington,Seattle, WA., USA.