รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

นาย นพร โพธิ์พัฒนชัย

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ธรรมศาสตร์ | The Thammasat Division ปี พ.ศ. 2553

สาขาที่สนใจ

กฎหมายระหว่างประเทศ, กฎหมายระหว่างประเทศทางทะเล, กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, กฎหมายพลังงานระหว่างประเทศ, กฎหมายสนธิสัญญา

ตำแหน่งปัจจุบัน

Lecturer in Law

ประวัติการศึกษา

- Suankularb Wittayalai School, Bangkok Thailand
- LL.B., Faculty of Law, Thammasat University, Bangkok Thailand
- LL.M. in European Legal Studies, School of Law, University of Bristol, Bristol, UK
- LL.M. in Environmental Law and Policy, Faculty of Law, University College London, London, UK
- Ph.D. (Candidate), School of Law, University of Dundee, Dundee, Scotland, UK

ประวัติการทำงาน

- 2009 - 2010 : Lawyer, Hunton & Williams (Thailand) Co., Ltd.
- 2012 - Present : Lecturer in Law, Faculty of Law Thammasat University, Bangkok Thailand