รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

อาจารย์ ดร. วริตตา ศรีรัตนา

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก อักษรศาสตร์ | The Arts Division ปี พ.ศ. 2549

สาขาที่สนใจ

แนวคิดโมเดิร์นนิสม์; ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมอังกฤษ (หรือที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ) ในสมัยศตวรรษที่ ๒๐; ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

รายละอียด

อาจารย์ ดร. วริตตา ศรีรัตนา ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมาได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ไปศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts) ด้วยคะแนนดีเยี่ยม (Distinction) สาขาวิชาวรรณกรรมโคโลเนียล [วรรณคดีสะท้อนแนวคิดลัทธิล่าอาณานิคม] และโพสต์โคโลเนียล [วรรณคดีเชิงวิพากษ์แนวคิดลัทธิล่าอาณานิคม] ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ (Colonial/Postcolonial Literature in English) จากมหาวิทยาลัยวอริค (University of Warwick) ประเทศอังกฤษ เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๐ และสำเร็จการศึกษาะระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ ด้วยวิทยานิพนธ์ด้านทฤษฎีเรื่องเทคโนโลยีและพื้นที่ของมาร์ติน ไฮเดกเกอร์และนักปรัชญาเชิงวิพากษ์แนวคิดโครงสร้างนิยม (Post-Structuralism) ในงานวรรณกรรมแนวโมเดิร์นนิสม์ (Modernism) [แนวคิดนิยมและวิพากษ์ความเป็นสมัยใหม่] ที่เขียนโดยเวอร์จิเนีย วูล์ฟ (Virginia Woolf) นักเขียนสตรีชาวอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูส์ (University of St Andrews) ประเทศสกอตแลนด์ เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๖ ภายหลังสำเร็จการศึกษา อาจารย์ ดร. วริตตา ศรีรัตนาได้รับ "ทุนวิจัยแห่งชาติ" แห่งรัฐบาลสาธารณรัฐสโลวัก (The National Scholarship of the Slovak Republic) ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๖ ไปทำงานเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher) และอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษที่มหาวิทยาลัยโคเมนิอุส ณ กรุงบราติสลาวา (Comenius University in Bratislava) สาธารณรัฐสโลวัก อีกทั้งไปศึกษาค้นคว้าเรื่องทฤษฎีแนวโมเดิร์นนิสม์ในประวัติศาสตร์และวรรณคดียุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ณ หอสมุดและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกรวมระยะเวลาทั้งหมดหนึ่งปี ผลที่ได้คือตำราวิชาการเรื่องทฤษฎีแนวโมเดิร์นนิสม์ในประวัติศาสตร์และวรรณคดีเช็กและสโลวัก ตีพิมพ์โดยโรงพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยโคเมนิอุส ณ กรุง บราติสลาวา

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกียรติประวัติ

2557

- ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “Eastern Europe, the Artful Devil of Capitalist Tourism and the Devilish Art of Historical Embalmment as Utopian Dystopia in Jáchym Topol’s The Devil’s Workshop” ที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Annual Somatechnics Conference: Space, Race, Bodies—Geocorpographies of the City, Nation and Empire ณ มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ)
- ทุนวิจัยโครงการ The Empowering Network for International Thai Studies (ENITS) สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “‘I do not believe in the Bolshevik Cult’ [‘ข้าพเจ้าไม่เชื่อในลัทธิบอลเชวิค’]: The Russian Revolution as Uncanny idée fixe in Arkartdamkeung Rapheephat’s Views on the Circus of Thai Education and on the Prophetic (Broken) Dreams of the Siamese Revolution” (เขียนและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ)

2554

- ทุนวิจัยแห่งชาติ รัฐบาลสาธารณรัฐสโลวัก เพื่อทำงานเป็นอาจารย์พิเศษและนักวิจัยหลังปริญญาเอก ณ ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคเมนิอุส ณ กรุงบราติสลาวา ประเทศสาธารณรัฐสโลวัก

2553

- ทุนวิจัย Russell Trust Award ทำงานวิจัยเรื่อง “‘Directly I Put Pen to Paper’: Writing as Virginia Woolf’s Technology of Place” โดยไปค้นคว้าข้อมูลวิจัยที่ The Berg Collection ซึ่งเป็นห้องเก็บรวบรวมต้นฉบับงานเขียนของเวอร์จิเนีย วูล์ฟ ที่ New York Public Library ณ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ)

2549

- ทุนมูลนิธิอานันทมหิดลไปศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตศึกษาและระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษา ณ
สหราชอาณาจักร

2547

- ทุน UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) ไปเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนหลักสูตรวรรณคดีศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๘
- ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts) ด้วยคะแนนดีเยี่ยม (Distinction) สาขาวิชาวรรณกรรมโคโลเนียล [วรรณคดีสะท้อนแนวคิดลัทธิล่าอาณานิคม] และโพสต์โคโลเนียล [วรรณคดีเชิงวิพากษ์แนวคิดลัทธิล่าอาณานิคม] ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ (Colonial/Postcolonial Literature in English) จากมหาวิทยาลัยวอริค (University of Warwick) ประเทศอังกฤษ เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๐
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ ด้วยวิทยานิพนธ์ด้านทฤษฎีเรื่องเทคโนโลยีและพื้นที่ของมาร์ติน ไฮเดกเกอร์และนักปรัชญาเชิงวิพากษ์แนวคิดโครงสร้างนิยม (Post-Structuralism) ในงานวรรณกรรมแนวโมเดิร์นนิสม์ (Modernism) [แนวคิดนิยมและวิพากษ์ความเป็นสมัยใหม่] ที่เขียนโดยเวอร์จิเนีย วูล์ฟ (Virginia Woolf) นักเขียนสตรีชาวอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูส์ (University of St Andrews) ประเทศสกอตแลนด์ เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๖