รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

อ. ดร. พ.ญ. ทวิติยา สุจริตรักษ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ. 2554

ประวัติการศึกษา

Studying Infectious Disease Epidemiology, Department of Epidemiology,, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health,Baltimore, MD., USA.