รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

พญ. พัทธมน ปัญญาแก้ว

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก แพทยศาสตร์ | The Medical Science Division ปี พ.ศ.

ประวัติการศึกษา

Studying Neurophysiology, National Institute of Health Clinical Center,USA.