รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

นางสาว ทิพาลัคน์ กฤตยาเกียรณ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division ปี พ.ศ. 2549

สาขาที่สนใจ

Operations Research, Applied Mathematics

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เกียรติประวัติ

- 2007 Fulbright Fellowship
- 2014 Swiss Government Excellence Scholarship

ประวัติการศึกษา

- Ph.D., Applied Mathematics, Cornell University, USA (2014)
- M.S., Applied Mathematics, Cornell University, USA (2011)
- B.S., Mathematics, Chulalongkorn University, Thailand (2006)

ประวัติการทำงาน

2016 Lecturer, Department of Mathematics, Mahidol University

2014-2016 Postdoc
- Institute of Mathematical Statistics and Actuarial Science, University of Bern, Switzerland
- Member of Uncertainty Quantification and Optimal Design group, Idiap Research Institute, Switzerland