รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นางสาว โสมสินี วิศิษฎ์พิทยา

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division ปี พ.ศ.

ประวัติการศึกษา

Studying Organic Chemistry, Cornell University, Ithaca, NY., USA.