รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

นาย ธีรทัศน์ กิจพรยงพันธ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิทยาศาสตร์ | The Science Division ปี พ.ศ. 2556

สาขาที่สนใจ

- Fungal Systematics
- Fungal Cell Biology
- Phylogenetic and Evolutionary Biology
- Genomics and Bioinformatics

เกียรติประวัติ

- MSA Graduate Fellowship Award from Mycological Society of America (2017)
- MSA Salomon Bartnicki-Garcia Award for conducting Fungal Biology research from Mycological Society of America (2017)
- Mentor Scholar Travel Award from Mycological Society of America to attend the MSA annual meeting 2017 in Athens, Georgia
- Weier Outstanding M.S. student Award from Department of Plant Pathology, Purdue University (2014 – 2015)
- Mentor Scholar Travel Award from Mycological Society of America to attend the Botany Conference 2015 in Edmonton, Alberta, Canada
- Honorary mentioned award, oral presentation entitled “Exploring patterns of Ustilaginomycotina evolution through phylogenomics” in The 9th Botanical Conference of Thailand, Bangkok, Thailand, June 2015

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. candidate in Plant Pathology, Purdue University, USA. (2015 - current)
- M.S. Plant Pathology, Purdue University (2015)
- B.S. Biology, Chulalongkorn University (2013)