รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

นาย กิตติพงศ์ กิตติโชคชัย

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก วิศวกรรมศาสตร์ | The Engineer Division ปี พ.ศ. 2550

สาขาที่สนใจ

- Information theory
- Wireless communications
- Information security and privacy

ตำแหน่งปัจจุบัน

Postdoctoral researcher

ประวัติการศึกษา

PhD in Electrical Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Sweden