รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ผศ.ทพญ.ดร. อรุณวรรณ หลำอุบล

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division ปี พ.ศ. 2544

สาขาที่สนใจ

- โรคมะเร็งช่องปาก
- ระบบภูมิคุ้มกัน
- พยาธิวิทยาช่องปากและใบหน้า
- วิทยาการวินิจฉัยโรคในช่องปาก

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เกียรติประวัติ

รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ปีพ.ศ. 2544

ประวัติการศึกษา

- อนุมัติบัตรสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (พยาธิวิทยาช่องปาก) พ.ศ. 2553
- American Board of Oral and Maxillofacial Pathology ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2550
- ปริญญาเอกในสาขา Oral Science ณ The University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2550
- วุฒิบัตรในสาขา Oral and Maxillofacial Pathology ณ The University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2550
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543

ประวัติการทำงาน

ปี 2543 ถึงปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ