รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

น.สพ. วชิรา หุ่นประสิทธิ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division ปี พ.ศ. 2554

สาขาที่สนใจ

ระบาดวิทยาสัตว์เลี้ยง,
ระบาดวิทยาคลินิก,
ยูโรวิทยาสัตว์เลี้ยง,
เอนโดยูโรวิทยาสัตว์เลี้ยง

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

Studying Veterinary Medicine, University of Minnesota,MN., USA.