รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์
Placeholder image

ว่าที่ ร.ต.น.สพ. ไกรพิชญ์ สุธรรมมาภรณ์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ | The Veterinary Medicine Division ปี พ.ศ. 2555

สาขาที่สนใจ

- พยาธิวิทยา
- ภูมิคุ้มกันวิทยา
- ปรสิตวิทยา
- จุลชีววิทยา
- ไวรัสวิทยา
- ชีวการแพทย์

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เกียรติประวัติ

- ทุนพระราชทานรัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดน มูลนิธิอานันทมหิดล
- ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2558 Monbukagakusho:MEXT

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหิดล 2544
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีวการแพทย์) สถาบันแคโรลินสกา สตอกโฮลม์ สวีเดน 2557
- ปริญญาเอก กำลังศึกษาต่อสาขาพยาธิจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น 2559

ประวัติการทำงาน

- อาจารย์ ภาควิชาปริคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล