รายชื่อนักเรียนทุน

ทั้งหมด แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ แผนกเกษตรศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ แผนกแพทยศาสตร์

ทพ. ขจรเกียรติ เจนบดินทร์

ผู้รับพระราชทานทุนแผนก ทันตแพทยศาสตร์ | The Dentistry Division ปี พ.ศ. 2549

ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Oral Biology, University of Washington, Seattle, WA., USA.

ประวัติการทำงาน

257 ถนนตานี ซอยรามบุตรี ต.ตลาดยอด อ.พระนคร กทม. 10200